Extreme ti Series

WhisperKOOL Extreme 3500ti

USD $2,999.00

Please call for CAD pricing

WhisperKOOL Extreme 5000ti

USD $3,439.00

Please call for CAD pricing

WhisperKOOL Extreme 8000ti

USD $3,739.00

Please call for CAD pricing